46. УРЕЂАЈ ЗА ДЕСТИЛАЦИЈУ ВОДЕ СА ПЛАТИНСКИМ ЕЛЕКТРОДАМА – ХОФМАНОВ АПАРАТ

Хофманов апарат служи за електролизу воде и квантитативно одређивање гасова насталих при електролизи. Коришћењем уређаја могуће је експериментално проверити Фарадејеве законе и одредити вредност елементарног наелектрисања (наелектрисање електрона).

Уређај се састоји од две градуисане стаклене цеви (бирете) на чијим доњим крајевима су затопљене платинске електроде везане за стандардне прикључне буксне, а чији горњи крајеви су завршени славинама. Бирете су спојене мостом на доњем крају (у нивоу електрода) који је, помоћу вертикалне цеви, спојен са резервоаром за воду који служи за компензацију притиска у биретама. Бирете су запремине 60мл свака и градуисане су у мл са резолуцијом од 0.2 мл, што омогућава прецизно мерење запремине гаса ослобођеног при електролизи (H2 и O2). Стаклена структура (бирете и вертикална цев са резервоаром) пажљиво је учвршћена на носећу плочу и обезбеђена од лома. Носећа плоча је постављена на вертикални стуб који се поставља на масивно трокрако постоље.

Упутство за рад садржи детаљан опис процедуре рада са уређајем.